หน่วยลูกเสือจิตอาสา

         โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน   เป็นโครงการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อสร้าง

จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  ฝึกการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน      การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

มีจิตสาธารณะ เป็นไปตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ

 

➧➧ลำดับขั้นตอนในการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 

รายวิชาในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา  จำนวน ๙ รายวิชา 

    👉 ๑.๑ บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

    👉 ๑.๒ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

    👉 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง

    👉 ๑.๔ หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

    👉 ๑.๕ โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นา 

    👉 ๑.๖ ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนาการบริการและ

     ช่วยเหลือภัยพิบัติ

    👷 ๑.๗ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการพัฒนาชุมชน

    👷 ๑.๘ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์

    👷 ๑.๙ การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


ภาพประกอบการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาภาพประกอบจาก รร.เทพนารี จังหวัดแพร่

สื่อประกอบและแหล่งอ้างอิง

Drive1  : คู่มือดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

Drive2  : การวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม

Drive3 :  สื่อการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน.PPT 

Drive4 :  ใบงานและกิจกรรม.Doc

Drive5 :  สื่อการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.แพร่๑ 

Drive6 :  สื่อการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.แพร่๑ 


รวบรวมและเรียบเรียงโดย…นายวีระชัย  จันทร์สุข

รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
วุฒิทางลูกเสือ L.T.


ไม่มีความคิดเห็น:

เครื่องแบบลูกเสือ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ กางเกง  ชายกางเกงขาสั้น ผ้าผูกคอ     ใช้ผ้าผูกคอตามสังกัด   (เช่น ลูกเสือเขตการศึกษา 8  เช...

ค้นหาบล็อกนี้